Chính sách giao nhận / Cài đặt

Đối với source code website theo mẫu có sẵn

Sau khi Khách hàng và Lokas Media ký hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được tài khoản quản lý phần mềm website và nhân viên hỗ trợ của Lokas Media sẽ hướng dẫn Khách hàng sử dụng mẫu khách hàng đã lựa chọn.

Đối với website thiết kế theo yêu cầu

Sau khi Khách hàng và Lokas Media ký hợp đồng, Khách hàng và Lokas Media sẽ cùng tham gia trao đổi và thiết kế để đưa ra mẫu website theo yêu cầu của Khách hàng. Khi hoàn thành

Khách hàng sẽ nhận được tài khoản quản lý phần mềm website và nhân viên hỗ trợ của Lokas Media sẽ hướng dẫn Khách hàng sử dụng mẫu khách hàng đã lựa chọn.

Đối với dịch vụ quảng cáo

Sau khi Khách hàng và Lokas Media ký hợp đồng, nhân viên của Lokas Media sẽ tiến hành chuẩn bị tài nguyên và setup chiến dịch quảng cáo theo thông tin mà khách hàng đã cung cấp.